Lịch Trực Nhân Viên

Ngày Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo

Thứ 2
Ngày 25 tháng 9

Ca từ 07h00 đến 08h00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 13h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Ca từ 17h30 đến 21h30 Kiểu Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ngọc Huệ vemaybaytanphivan18 0938 841 800

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 3
Ngày 26 tháng 9
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 13h30 Hồng Thắm vemaybaytanphivan21 0916 830 320
Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945.40.40.09
Ca từ 17h30 đến 21h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ngọc Huệ vemaybaytanphivan18 0938 841 800

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 4
Ngày 27 tháng 9
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 13h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Ca từ 17h30 đến 21h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ngọc Huệ vemaybaytanphivan18 0938 841 800

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 5
Ngày 28 tháng 9
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 13h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Ca từ 17h30 đến 21h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ngọc Huệ vemaybaytanphivan18 0938 841 800

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 6
Ngày 29 tháng 9
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 13h30 Kiểu Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115
Ca từ 17h30 đến 21h30 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ngọc Huệ vemaybaytanphivan18 0938 841 800

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Thứ 7
Ngày 30 tháng 9
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Kiều Loan vemaybaytanphivan4 0937 371737
Ca từ 12h00 đến 20h00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945.40.40.09
Huỳnh Duyên vemaybaytanphivan19 0906 730 115

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118
Chủ nhật
Ngày 1 tháng 10
Thời Gian Tên Nhân Viên Skype Số điện thoại Zalo
Ca từ 07h00 đến 08h00 Thanh Phương vemaybaytanphivan40 0903 322 320
Hoàng Vy vemaybaytanphivan10 088 8800 230
Ca từ 12h00 đến 20h00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945.40.40.09
Vũ Ngọc vemaybaytanphivan47 0906 750 115

Hỗ Trợ Onlines : 0938 387 118

từ 21h00 đến 22h30

Lê Khởi vemaybaytanphivan15 0938 387 118