Hôm nay là : Loading...

Thông tin lịch trực Booker

Thứ 2 - Ngày 13 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Thứ 3 - Ngày 14 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Thứ 4 - Ngày 15 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 088 899 6000
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Thứ 5 - Ngày 16 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 088 899 6000
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Thứ 6 - Ngày 17 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 088 899 6000
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Thứ 7 - Ngày 18 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09
... ... ...
Ca trực từ 09:00 đến 18:30
Nghỉ giữa ca từ 12:00 đến 13:30
Ngọc Mai vemaybaytanphivan5 088 899 6000
... ... ...
Từ 14:30 đến 22:30 Mỹ Anh vemaybaytanphivan16 0916 050 320
... ... ...
Chủ Nhật - Ngày 19 - 07 - 2020
Ca Trực Booker Skype Số điện thoại
Từ 07:00 đến 15:00 Bích Trâm vemaybaytanphivan7 0946 40 40 66
Từ 14:30 đến 22:30 Quỳnh Anh vemaybaytanphivan8 0945 40 40 09

Web check giá vé 4 hãng hàng không nội địa.