Bảng giá VNAirline áp dụng từ ngày 12/12/2018 dành cho đại lý ( giá vé là giá tham khảo vì tại mỗi sân bay phí sẽ khác nhau, giá chính xác cập nhật trên hệ thống xuất vé) ( Đơn vị tính : 1.000 VND )
Hạng ghế
Thương Gia
Phổ Thông
Tiết Kiệm
Siêu Tiết Kiệm
Chặng bay giữa
JH
J
C
D
MH
M
SH
S
KPX
LPX
QPX
NPX
NAP
RPX
RAP
TPX
TAP
EAP1
EAP2
PAP4
Buôn Mê
Hải Phòng
 -   -        -           -    2.420       -         -         -         -    2.030  1.755    1.590    1.425    1.205       -    - 
Vinh
           1.880       -         -         -      1.810  1.645    1.425    1.260    1.095       -    
Thanh Hóa
 -   -        -           -    2.540       -         -         -      2.030  1.755    1.590    1.425    1.205       -    - 
Cần Thơ
Côn Đảo
 -   -        -           -    1.825       -    1.605  1.465  -   1.245    -     1.025       750     640       -       585
Phú Quốc
 -   -        -           -    1.935       -    1.715  1.520  -   1.245    -     1.025       750     640     585  
Đà Nẵng 
Buôn Mê
 -   2.540  2.265  2.155       -    1.935       -    1.825  1.800  1.740  1.630    1.520    1.410    1.300  1.135     970     860
Đà Lạt
 -   3.200  2.870  2.760       -    2.485       -    2.430  2.345  -   2.015    -     1.575    1.410  1.245     970     860
Hải Phòng
 -   3.310  2.980  2.870       -    2.485       -    2.320  2.235  2.015  1.850  1.575    1.355    1.190    1.025     805     695
Nha Trang
 -   3.310  2.980  2.870       -    2.485       -    2.430  2.400  2.235  2.015  1.795    1.630    1.465    1.300  1.080     860
Pleiku
 -   2.430  2.265  2.155       -    1.825       -    1.770  1.745  1.685  1.575    1.410    1.300    1.234  1.003     860     750
Vinh
 -   2.430  2.265  2.155       -    1.935       -    1.825  1.800  1.685  1.575    1.465    1.355    1.234  1.003     860     750
Hà Nội
Buôn Mê
 -   4.630  4.410  4.300       -    3.585       -    3.255  2.910  2.635  2.470  2.195    1.975    1.755    1.535  1.205  1.040
Cần Thơ
 6.500  6.170  5.510  4.960  4.190  4.190  3.860  3.860  3.570  3.240  2.910    2.635    2.360    2.085  1.755  1.535  1.150
Đà Lạt
 -   5.070  4.740  4.190       -    3.585       -    3.310  3.250  3.130  2.910  2.635    2.360    2.085    1.700  1.535  1.150
Đà Nẵng
 4.300  3.860  3.310  2.870  2.485  2.485  2.408  2.408  2.345  2.180  1.960    1.740    1.575    1.410  1.190     970     750
Điện Biên
 -   -        -           -    1.935       -    1.880  1.850  1.685  1.575    1.465    1.355    1.190       -         -    - 
Đồng Hới
 -   2.540  2.320  2.210       -    1.935       -    1.880  1.850  1.685  1.575    1.465    1.355    1.234  1.003     860     750
Huế
   3.860  3.310  2.870       -    2.485       -    2.408  2.345  2.180  1.960    1.740    1.575    1.410  1.190     970     750
Nha Trang
 6.390  5.950  5.180  4.850  3.585  3.585  3.420  3.420  3.350  3.130  2.910    2.635    2.360    2.085  1.700  1.535  1.150
Phú Quốc
 6.500  6.170  5.510  4.960  4.190  3.970  3.640  3.640  3.460  3.240  3.020    2.745    2.415    2.085  1.810  1.535  1.260
Pleiku
 4.300  4.190  4.080  3.750  3.134  3.134  3.035  3.035  2.910  2.635  2.525    2.195    1.920    1.700  1.535  1.205     930
Quy Nhơn
 -   4.520  4.190  3.750       -    3.134       -    2.980  2.910  2.745  2.580  2.250    1.975    1.755    1.535  1.205     930
Sài Gòn
 7.050  6.060  5.400  4.850  3.585  3.585  3.475  3.475  3.405  3.130  2.910    2.690    2.415    2.085  1.810  1.590  1.150
Tam Kỳ
   3.310  3.090  2.760    2.485    2.375  2.290  2.180  2.015  1.465    1.300    1.113       992     838     695
Tuy Hòa
 -   4.630  4.300  3.970    3.585       -    3.310  2.965  2.580  2.305  2.030  -   1.865    1.645    1.370  1.150     985
Vinh
 2.980  2.870  2.595  2.265  1.935  1.935  1.880  1.880  1.850  1.740  1.630    1.520    1.410    1.300  1.135     970     860
Huế
Đà Lạt
           1.605          1.630  1.355    1.245    1.025       805       -    
Nha Trang
           1.605          1.630  1.355    1.245    1.025       805       -    
Sài Gòn
Buôn Mê
 2.870  2.595  2.375  2.210  1.935  1.935  1.858  1.858  1.828  1.685  1.520    1.300    1.135       992     882     750     640
Cà Mau
 -   -        -           -    1.825       -    1.770  1.745  -   1.520    -     1.300    1.190     970       -       860
Côn Đảo
 -   -        -           -    1.825       -    1.770  1.745  -   1.520    -     1.300    1.190     970       -       860
Đà Lạt
 2.980  2.870  2.650  2.210  1.935  1.935  1.858  1.858  1.800  1.740  1.630    1.520    1.410    1.300  1.080     915     750
Đà Nẵng
 4.300  3.860  3.310  2.870  2.485  2.485  2.408  2.408  2.345  2.180  1.960    1.740    1.575    1.410  1.190     970     750
Đồng Hới
 4.850  4.520  4.080  3.585  2.740  2.740  2.550  2.550  2.800  2.580  2.305    2.030    1.755    1.590  1.315  1.150     930
Hải Phòng
 5.620  4.960  4.520  4.190  3.585  3.585  3.420  3.420  3.240  2.855  2.580    2.360    2.140    1.920  1.700  1.370  1.150
Huế
 4.300  3.860  3.310  2.870  2.485  2.485  2.408  2.408  2.345  2.180  1.960    1.740    1.575    1.410  1.190     970     750
Nha Trang
 3.310  2.870  2.540  2.265  1.935  1.935  1.858  1.858  1.800  1.718  1.608    1.498    1.388    1.278  1.036     893     750
Phú Quốc
 3.090  2.980  2.760  2.320  1.935  1.935  1.858  1.858  1.800  1.740  1.630    1.520    1.410    1.300  1.080     915     750
Pleiku
 2.870  2.595  2.375  2.210  1.935  1.935  1.858  1.858  1.828  1.685  1.520    1.300    1.135       992     882     750     640
Quy Nhơn
 3.860  3.310  3.090  2.870  2.485  2.485  2.320  2.320  2.290  2.125  1.905    1.740    1.575    1.410  1.080     860     750
Rạch Giá
 -   -        -           -    1.935       -    1.715  1.520  -   1.245    -     1.025       750     640     585     530
Tam Kỳ
   3.860  3.310  2.870    2.485    2.408  2.345  2.180  1.960    1.740    1.575    1.410  1.190     970     750
Thanh Hóa
 5.620  4.960  4.520  4.190  3.585  3.585  3.420  3.420  3.240  2.855  2.580    2.360    2.140    1.920  1.700  1.370  1.150
Tuy Hòa
 -   -        -           -    1.770       -           -      1.410  1.300    1.190    1.080       915       -         -  
Vinh
 5.620  4.960  4.520  4.190  3.585  3.585  3.420  3.420  3.240  2.855  2.580    2.360    2.140    1.920  1.700  1.370  1.150
Vận Đồn
 6.170  4.850  4.630  4.410  4.190  3.750  3.530  3.420  3.240  2.855  2.580    2.360    2.195    1.975  1.755  1.425  1.150
Vinh
Nha Trang
           2.045          2.030  1.810    1.590    1.425    1.315       -    

Down bảng giá tại đây

Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh điều kiện vé nội địa có hiệu lực từ hôm nay 04/04/2018, như sau:
+ Giá K-/L-/Q-: Xuất vé trong vòng 24h sau khi đặt chỗ.
+ Giá N-/R-/T-
·  Giá -PX: Xuất vé trong vòng 12h sau khi đặt chỗ
·  Giá -AP:
Xuất vé phải thực hiện vào thời hạn sớm hơn trong 2 thời hạn sau:
(a)    Trong vòng 24h sau khi đặt chỗ;
(b)    Tối thiểu 1 ngày trước ngày khởi hành của từng chặng bay.
+ Giá  PPX: Xuất vé trong vòng 06h sau khi đặt chỗ
+ Giá A-/EPX: Xuất vé trong vòng 12h sau khi đặt chỗ
+ Giá A-/E-/PAP1/2/4:
Xuất vé phải thực hiện vào thời hạn sớm hơn trong 2 thời hạn sau:
(a) Trong vòng 06h sau khi đặt chỗ (đối với giá P-), trong vòng 12h sau khi đặt chỗ  (đối với giá A-/E-)
(b) Tối thiểu 7/14/28 ngày trước ngày khởi hành của từng chặng bay.

Điều Kiện Giá Vé

Thương Hiệu

Tiết kiệm đặc biệt

Phổ thông tiêu chuẩn

Phổ thông linh hoạt

Hạng Ghế

A-/E-/P

N-/R-/T-/K-/L-/Q

M-/S

Hoàn Vé

Không Được Phép

Trước ngày khởi hành : được phép, phí 300.000VND


Trong và sau ngày khởi hành: phí 600.000VND

 

Thu phí 300.000VND

Trừ giai đoạn Tết Nguyên Đán MH-/SH

Trước ngày khởi hành : phí 300.000VND
Trong và sau ngày khởi hành: phí 600.000VND

Thay Đổi Vé

Không Được Phép

Trước ngày khởi hành : phí 300.000VND + chênh lệch

Trong và sau ngày khởi hành: phí 600.000VND + chênh lệch

Miễn phí
Trừ giai đoạn Tết Nguyên Đán MH-/SH

Trước ngày khởi hành : phí 300.000VND + chênh lệch

Trong và sau ngày khởi hành: : phí 600.000VND+ chênh lệch

Cộng Dặm

Không Áp Dụng

1,00

Hạng Đặt Chỗ M, S: 1,25 

Hạng Thương Gia

Thương Hiệu

Thương gia tiết kiệm

Thương gia tiêu chuẩn

Thương gia linh hoạt

Hạng Ghế

D

C

J

Hoàn Vé

Thu phí 300.000VND

Thu phí 300.000VND

Thu phí 300.000VND

Giai đoạn Tết nguyên đán (JH)

Trước ngày khởi hành đầu tiên ghi trên vé: được phép, phí 300.000VND


Trong và sau ngày khởi hành: được phép, phí 600.000VND

Thay Đổi Vé

Thu phí 300.000VND + chênh lệch nếu có

Miễn Phí + chênh lệch nếu có

Miễn Phí

Cộng Dặm

2,00

2,00

2,00

CÁC MỐC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN GIÁ NỘI ĐỊA TỪ 2016

Thời điểm

Điều kiện

Ghi chú

29AUG16

- Giá P- được phép thay đổi trước ngày bay, phí 600.000VND
- Giá P- được phép kết hợp với các giá khác.
- Khách có vé P- được phép go-show trước ngày bay.

Trước 29AUG16: Không được phép

22NOV16

Tăng mức phí hoàn vé trước ngày bay đối với giá N-/R-/T- : 600.000VND

Trước 22NOV16: Phí hoàn vé trước ngày bay 300.000VND.

16DEC16 Không được phép nâng hạng dịch vụ đối với giá A-/E-/P-

01APR17

Điều chỉnh tăng giá trên khoảng 50% tuyến đường, chủ yếu tập trung vào các hạng đặt chỗ từ K trở lên (J/M/S/K).

-      Mức giá điều chỉnh: hạng thương gia tăng từ 100.000 – 500.000đ, hạng phổ thông tăng từ 40.000 – 300.000đ

18MAY17

Các hạng đặt chỗ có điều chỉnh mức giá:
•  Hà Nội /Sài Gòn=> Đà Nẵng: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
• Hà Nội => Buôn Ma Thuột/ Pleiku: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
•  Sài Gòn => Vinh/ Thanh Hóa/ Hải Phòng: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chỉnh tăng khoảng 100-400K
• Sài Gòn => Huế/ Qui Nhơn: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K

• Rút giá hành trình Rạch Sỏi => Phú Quốc ( không bay nữa)
01OCT2017

Tăng phí soi chiếu tất cả các hãng hàng không

25OCT2017

+ Điều chỉnh giá hành trình Sài Gòn => Đà Nẵng/ Huế và Hà Nội => Đà Nẵng/ Huế

* Hạng thương gia J: tăng giá thành 3.498.000 vnđ/1 khách/1 lượt

* Hạng thương gia đặc biệt JH ( chỉ xuất hiện vào mùa cao điểm Tết âm lịch): tăng giá thành 4.048.000 vnđ/1 khách/1 lượt

15DEC2017

Bổ sung và điều chỉnh giá hành trình ( tăng giá)

+ Sài Gòn => Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Qui Nhơn, Đồng Hới

+ Hà Nội => Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Cần Thơ, Chu Lai, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Qui Nhơn

+ Đà Nẵng => Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang

01APR18

I. Lưu ý các vé khuyến mãi của Vietnam Airlines ( các hạng ghế A,E,P) Quý Đại Lý bá khách hàng xuất vé ngay sau khi khởi tạo đặt chỗ.

II. Từ 01/04/2018 sẽ có các thay đổi

1. Bổ sung hạng đặt chỗ D ( Thương gia tiết kiệm): Thay đổi mất 300.000 vnđ cộng chênh lệch nếu có, hoàn vé phí 300.000 vnđ

2. Thay đổi phí hoàn vé hạng N,R,T: trước ngày bay 300.000 vnđ, trong và sau ngày bay 600.000 vnđ

3. Giá vé trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi bằng 90% so với giá người lớn ( hiện nay là 75% so với giá người lớn). Áp dụng cho hành trình Quốc Nội, hành trình Quốc Tế vẫn là 75% so với giá người lớn

4.Tăng phí an ninh theo lộ trình đã báo trước, mức tăng 5.000 vnđ đến 10.000 vnđ tùy sân bay 

18JULY18 1. Hoàn/thay đổi của nhóm hạng E/A/P: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP trước/vào/sau ngày bay.
(nội dung cũ: trước ngày bay 600.000VNĐ, vào/sau ngày bay: không được phép)
05/07/2018 Kể từ ngày 5/7/2018, Vietnam Airlines sẽ triển khai phụ thu quản trị hệ thống mới đối với các nhóm giá thấp Phổ thông Tiêu chuẩn (K, L, Q, N, R, T) và Phổ thông Tiết kiệm (E, A, P), mức phí như sau:
- Nội địa ngắn (dưới 850km): 80.000 vnd/chặng.
- Nội địa dài (trên 850km):150.000 vnd/chặng.
- Quốc tế: 7 usd/chặng
12/12/2018 Tăng giá từ 100.000 vnđ đến 300.000 vnđ hạng ghế thương gia

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Booker hoặc NVKD
Phone: 028 399 18420 - 028 710 66 000 Hotline: 0945 404010

 
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM 
Số điện thoại: 028 399 18420 ( 20 line ) 

Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú 
Điện thoại: 028.38606000 - Hotline: 0932000302

 
     
 

Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến chính sách, quý khách vui lòng
liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 028.399.18420
hoặc qua hộp thư: tanphivan@gmail.com

 
 


Hotline: 0945 404010