Bamboo – Thông báo mở 2 đường bay mới Sài Gòn – Phú Quốc – Sài Gòn và Hà Nội – Tuy Hòa – Hà Nội

Kính gửi Quý Đại Lý