TPV – BAMBOO AIRWAYS_THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỊCH BAY NỘI ĐỊA GIAI ĐOẠN 31/7 – 28/10/2023

Kính gửi: Quý Đại lý,

Đại lý vé máy bay Tân Phi Vân xin update thông báo hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS cập nhật lịch bay nội địa cố định đến hết 28/10/2023, thông tin chi tiết như sau:

Chặng bay SHCB Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất Lưu ý
BMVHAN
BMVHAN 1404 19:40 21:25 Hàng ngày
HANBMV 1403 16:50 18:40 Hàng ngày
BMVSGN
BMVSGN 1335 18:10 19:15 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
SGNBMV 1334 16:30 17:30 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
BMVVII
VIIBMV 2081 9:50 11:10 Thứ 2, 4, 7
BMVVII 2082 12:10 13:35 Thứ 2, 4, 7
CXRHAN
CXRHAN 1414 9:25 11:20 Thứ 2, 3, 4, 6, Chủ nhật
CXRHAN 1418 12:40 14:35 Thứ 2, 3, 5, 7
CXRHAN 1416 15:40 17:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
CXRHAN 1416 16:15 18:10 Thứ 3, 5, 7
CXRHAN 1454 16:55 18:50 Thứ 3, 5, 7
CXRHAN 7414 18:40 20:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
CXRHAN 1458 20:05 22:00 Hàng ngày
CXRHAN 1452 22:00 23:55 Hàng ngày
HANCXR 1413 6:35 8:25 Thứ 2, 3, 4, 6, Chủ nhật
HANCXR 1417 9:45 11:40 Thứ 2, 3, 5, 7
HANCXR 1415 12:50 14:45 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
HANCXR 1415 13:35 15:30 Thứ 3, 5, 7
HANCXR 1457 17:30 19:25 Hàng ngày
HANCXR 1451 19:20 21:10 Hàng ngày
HANCXR 1453 20:25 22:20 Thứ 3, 5, 7
HANCXR 1453 21:30 23:25 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
CXRSGN
CXRSGN 1315 7:25 8:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
CXRSGN 1313 17:45 18:55 Thứ 2, 4, 7
SGNCXR 1314 9:20 10:30 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
SGNCXR 1312 15:55 17:05 Thứ 2, 4, 7
DADDLI
DADDLI 2315 8:05 9:15 Hàng ngày
DLIDAD 2316 9:55 11:00 Hàng ngày
DADHAN
DADHAN 102 7:45 9:05 Hàng ngày
DADHAN 104 10:25 11:45 Hàng ngày
DADHAN 114 12:25 13:45 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
DADHAN 118 15:15 16:35 Hàng ngày
DADHAN 144 17:50 19:10 Hàng ngày
DADHAN 138 19:00 20:20 Thứ 3, 5, 7
DADHAN 148 22:25 23:45 Hàng ngày
HANDAD 101 5:30 6:55 Hàng ngày
HANDAD 103 8:15 9:45 Hàng ngày
HANDAD 117 13:10 14:30 Hàng ngày
HANDAD 115 14:55 16:20 Hàng ngày
HANDAD 143 19:50 21:20 Hàng ngày
HANDAD 147 20:20 21:40 Hàng ngày
DADPQC
DADPQC 2311 8:40 10:25 Hàng ngày
PQCDAD 2312 14:05 15:45 Hàng ngày
DADSGN
DADSGN 175 11:20 12:40 Thứ 7
DADSGN 175 11:05 12:25 Thứ 3, 5
DADSGN 171 16:30 17:55 Hàng ngày
DADSGN 191 22:25 23:55 Hàng ngày
SGNDAD 150 5:45 7:05 Hàng ngày
SGNDAD 174 9:15 10:35 Thứ 3, 5
SGNDAD 174 9:30 10:50 Thứ 7
SGNDAD 170 20:20 21:40 Hàng ngày
DLIHAN
DLIHAN 1422 10:15 12:10 Thứ 3, 5, 7
DLIHAN 1424 17:10 19:00 Hàng ngày
HANDLI 1421 7:35 9:30 Thứ 3, 5, 7
HANDLI 1423 14:30 16:25 Hàng ngày
DLISGN
DLISGN 1321 14:05 15:00 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
SGNDLI 1320 12:20 13:20 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
HANHUI
HANHUI 1201 18:35 19:50 Hàng ngày
HUIHAN 1202 20:20 21:40 Hàng ngày
HANPQC
HANPQC 1621 7:50 10:00 Hàng ngày
HANPQC 1623 12:25 14:35 Hàng ngày
HANPQC 1625 15:20 17:30 Thứ 2, 4
HANPQC 1627 17:30 19:40 Thứ 3, 5, 7
PQCHAN 1622 10:45 12:55 Hàng ngày
PQCHAN 1624 15:20 17:30 Hàng ngày
PQCHAN 1626 18:15 20:25 Thứ 2, 4
PQCHAN 1628 20:30 22:40 Thứ 3, 5, 7
HANPXU
HANPXU 1601 14:45 16:20 Hàng ngày
PXUHAN 1602 17:00 18:35 Hàng ngày
HANSGN
HANSGN 201 5:35 7:45 Hàng ngày
HANSGN 203 7:20 9:35 Hàng ngày
HANSGN 211 10:45 12:55 Hàng ngày
HANSGN 241 12:45 15:00 Thứ 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật
HANSGN 241 13:45 15:55 Thứ 2
HANSGN 245 14:35 16:50 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, Chủ nhật
HANSGN 255 17:45 20:00 Thứ 3
HANSGN 255 18:15 20:30 Thứ 2
HANSGN 289 19:50 22:05 Thứ 2, 3, 4, 6, 7, Chủ nhật
HANSGN 291 20:20 22:35 Hàng ngày
HANSGN 281 21:20 23:30 Hàng ngày
HANSGN 285 21:50 0:05 Thứ 2, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật
HANSGN 283 23:40 1:50 Hàng ngày
SGNHAN 202 5:55 8:05 Hàng ngày
SGNHAN 204 7:20 9:30 Hàng ngày
SGNHAN 224 10:40 12:50 Thứ 2, 3, 4, 5, 7, Chủ nhật
SGNHAN 242 12:50 15:00 Hàng ngày
SGNHAN 254 14:20 16:30 Hàng ngày
SGNHAN 258 15:55 18:05 Thứ 3
SGNHAN 240 17:10 19:20 Thứ 2, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật
SGNHAN 244 18:35 20:45 Thứ 2, 4, 6, 7, Chủ nhật
SGNHAN 278 20:40 22:50 Thứ 6, 7, Chủ nhật
SGNHAN 280 21:45 23:55 Thứ 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật
SGNHAN 284 21:15 23:25 Thứ 2, 4
SGNHAN 256 22:20 0:30 Thứ 2, 4, 5, Chủ nhật
SGNHAN 290 23:00 1:15 Hàng ngày
SGNHAN 288 23:50 2:00 Thứ 2, 3, 5, 6, 7, Chủ nhật
HANUIH
HANUIH 1213 8:45 10:30 Hàng ngày
HANUIH 1217 15:40 17:20 Hàng ngày
HANUIH 1219 19:20 21:00 Hàng ngày Dừng từ 16/8
UIHHAN 1212 11:20 13:00 Hàng ngày
UIHHAN 1216 18:00 19:40 Hàng ngày
UIHHAN 1218 21:40 23:20 Hàng ngày Dừng từ 16/8
HANVCA
HANVCA 1431 17:50 20:10 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
VCAHAN 1432 20:55 23:10 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
HANVCS
HANVCS 1033 5:55 8:10 Hàng ngày
HANVCS 1931 6:30 8:55 Thứ 3, 5, 7
HANVCS 1035 7:25 9:50 Hàng ngày
HANVCS 1037 11:10 13:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
HANVCS 1031 13:40 16:05 Hàng ngày
VCSHAN 1038 7:55 10:15 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
VCSHAN 1932 9:25 11:40 Thứ 3, 5, 7
VCSHAN 1036 10:25 12:45 Hàng ngày
VCSHAN 1034 11:50 14:10 Hàng ngày
VCSHAN 1032 16:35 18:55 Hàng ngày
HANVDH
HANVDH 1241 16:50 18:00 Hàng ngày
VDHHAN 1242 19:00 20:05 Hàng ngày
HPHSGN
HPHSGN 1547 15:15 17:20 Hàng ngày
HPHSGN 1541 19:20 21:30 Hàng ngày
SGNHPH 1540 8:10 10:10 Hàng ngày
SGNHPH 1544 16:35 18:40 Hàng ngày
HUISGN
HUISGN 1103 21:20 22:50 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ nhật
SGNHUI 1102 19:10 20:35 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ nhật
PQCSGN
PQCSGN 1522 16:35 17:45 Thứ 2, 4, 7
PQCSGN 1522 17:25 18:35 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
PQCSGN 1524 21:50 23:00 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ nhật
SGNPQC 1521 14:55 15:55 Thứ 2, 4, 7
SGNPQC 1521 15:40 16:40 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
SGNPQC 1523 20:05 21:05 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ nhật
PXUSGN
PXUSGN 1501 19:50 21:05 Thứ 2, 4, 7
SGNPXU 1502 17:55 19:10 Thứ 2, 4, 7
SGNTHD
SGNTHD 1172 13:45 15:40 Hàng ngày
THDSGN 1173 16:35 18:40 Hàng ngày
SGNUIH
SGNUIH 1122 8:30 9:40 Hàng ngày
UIHSGN 1123 10:25 11:40 Hàng ngày
SGNVCL
SGNVCL 1132 16:35 18:05 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
VCLSGN 1133 18:50 20:20 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
SGNVCS
SGNVCS 1047 5:50 6:45 Hàng ngày
SGNVCS 1041 6:35 7:25 Thứ 7
SGNVCS 1041 6:05 7:00 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ nhật
SGNVCS 1043 10:25 11:20 Hàng ngày
SGNVCS 1045 11:20 12:15 Hàng ngày
SGNVCS 1941 13:10 14:05 Thứ 3, 5
SGNVCS 1941 13:20 14:15 Thứ 7
VCSSGN 1048 7:15 8:10 Hàng ngày
VCSSGN 1942 7:35 8:30 Thứ 3, 5
VCSSGN 1942 7:55 8:50 Thứ 7
VCSSGN 1046 12:45 13:40 Hàng ngày
VCSSGN 1044 8:40 9:35 Hàng ngày
VCSSGN 1042 14:05 14:55 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
VCSSGN 1042 14:45 15:40 , Thứ 7
VCSSGN 1042 14:35 15:30 Thứ 3, 5
SGNVDH
SGNVDH 1142 18:30 20:05 Thứ 3, 5, 7
VDHSGN 1143 20:50 22:35 Thứ 3, 5, 7
SGNVDO
SGNVDO 1970 16:05 18:25 Thứ 3, 5, 7 Dừng từ 06/8
VDOSGN 1971 19:10 21:25 Thứ 3, 5, 7
SGNVII
SGNVII 1152 6:50 8:35 Hàng ngày
SGNVII 1154 19:30 21:20 Hàng ngày
VIISGN 1153 14:30 16:20 Thứ 2, 4, 7
VIISGN 1153 9:50 11:40 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
VIISGN 1155 22:10 23:55 Hàng ngày
DADHPH
DADHPH 2002 13:15 14:25 Thứ 2, 4, 7
HPHDAD 2001 10:45 12:05 Thứ 2, 4, 7
HPHUIH
HPHUIH 2011 10:45 12:15 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
UIHHPH 2012 12:55 14:25 Thứ 3, 5, 6, Chủ nhật
 PQCVCA
PQCVCA 2182 11:10 12:00 Hàng ngày
VCAPQC 2181 12:35 13:25 Hàng ngày
HANTBB
HANTBB 1261 6:50 8:35 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật Dừng từ 06/08
TBBHAN 1262 9:15 11:05 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
HANVKG
HANVKG 1671 7:10 9:30 Thứ 4, 6, Chủ nhật Dừng từ 16/08
VKGHAN 1672 10:00 12:15 Thứ 4, 6, Chủ nhật

Quý Đại lý vui lòng triển khai lịch bay trên đến kênh bán và khách hàng.

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

=======================================

TỔNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TÂN PHI VÂN

Địa chỉ : 445 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh : 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

ĐT: (+028) 399.18. 420 ( 20 Lines ) – Hotline : 0945 40 40 10

Website : https://daily.tanphivan.vn/ http://tanphivan.com/

Email : phongkinhdoanh@tanphivan.vn

https://daily.tanphivan.vn/

Zalo