Vietnam Airlines – Thông báo điều chỉnh một số nội dung của Bộ điều kiện chung quốc tế

Kính gửi: Quý Đại lý

Vietnam Airlines xin thông báo các thay đổi của Bộ điều kiện chung quốc tế DKC01.VN_V19.05 như sau:

  1. Thay đổi nhóm điều kiện giá:

NHÓM GIÁ

HẠNG ĐẶT CHỖ Ghi chú

2018

2019

 

Phổ thông tiết kiệm

T-/A-/G-/E-/P-

T-/A-/E-

Phổ thông siêu tiết kiệm G-/P-

Bổ sung nhóm giá mới

  1. Thay đổi mức phí theo nhóm điều kiện giá (Cat 16.04.02):

 

ĐIỀU KIỆN

Hành trình đến MỨC PHÍ 2019 (USD)
Phổ thông tiết kiệm

Phổ thông siêu tiết kiệm

THAY ĐỔI/

HOÀN VÉ

Trước ngày bay ghi trên vé

ĐNA/ĐBA/Châu Mỹ

50 70

Khác

100

150

Vào/sau ngày bay ghi trên vé

ĐNA/ĐBA/Châu Mỹ

70

70

Khác 150

150

Hiệu lực: Áp dụng cho các vé xuất từ 20/5/2019.

Chi tiết xin tham khảo Bộ DKC01.VN_V19.05

Kính mong Quý Đại lý thông báo cho khách hàng và tiếp tục ủng hộ Vietnam Airlines.

Trân trọng cảm ơn!